Ζώα

Πανίδα

Όσον αφορά στην πανίδα, έχουν καταγραφεί 19 είδη αμφιβίων και ερπετών και 34 είδη θηλαστικών. Στην περιοχή υπάρχουν τρία είδη θηλαστικών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του Παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (τα είδη που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη οδηγία είναι είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος των οποίων η διατήρηση επιβάλλει των καθορισμό ειδικών ζωνών διατήρησης) και είναι τα εξής: Myotis bechsteini (Μυώτιδα του Βechstein), Myotis blythi (μικρομυώτιδα) και Lutra lutra (βίδρα). Τα δύο πρώτα έχουν μικρό και μέτριο πληθυσμό αντίστοιχα και δεν διαβιούν σε καλές συνθήκες λόγω της υποβάθμισης των ενδιαιτημάτων τους. Η Lutra lutra δεν βρίσκεται μόνιμα στην περιοχή και η εμφάνισή της είναι μάλλον σποραδική. Στην περιοχή δεν έχουν καταγραφεί είδη αμφιβίων που να περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, ενώ από τα ερπετά υπάρχει το είδος Testudo graeca (χελώνα Ελληνική) με μικρό πληθυσμό και από τα ασπόνδυλα τα Lindenia tetraphylla, Lycaena dispar και Unio crassus. Μόνο το πρώτο είδος έχει καλό πληθυσμό, ενώ τα άλλα δύο έχουν μικρό και μέτριο πληθυσμό αντίστοιχα.

Επίσης στην περιοχή έχουν καταγραφεί 248 είδη πουλιών, ποσοστό ίσο με το 58% του συνολικού αριθμού της Ελλάδας, από τα οποία τα 106 φωλιάζουν στην περιοχή. Η περιοχή είναι σημαντική για τα διαβατικά και διαχειμάζοντα υδρόβια είδη πτηνών. Αρκεί να αναφερθεί ότι στον υδροβιότοπο των δύο λιμνών διαχειμάζουν σε τακτική βάση πάνω από 20.000 υδρόβια πτηνά.

Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν συνολικά 62 είδη πτηνών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ. Τα είδη της ευρωπαϊκής ορνιθοπανίδας που περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο παράρτημα απολαμβάνουν αυστηρού καθεστώτος προστασίας. Για την προστασία αυτών των ειδών κάθε κράτος – μέλος μεριμνά για την αποφυγή της  θανάτωσης τους ή της καταστροφής των φωλιών και των αυγών τους. Τα περισσότερα από αυτά διαχειμάζουν στην περιοχή ή χρησιμοποιούν τα διάφορα οικοσυστήματα για τροφοληψία, ενώ για 14 είδη έχει αναφερθεί ότι αναπαράγονται σε αυτά. Τα περισσότερα είδη απαντούν σε μικρούς πληθυσμούς εκτός από 7 με μέτριο πληθυσμό και 1 είδος σε μεγάλο.

Η περιοχή και ιδιαίτερα η λίμνη Βόλβη, χαρακτηρίζεται από πλούσια ιχθυοπανίδα, καθώς έχουν καταγραφεί 24 είδη ψαριών, μεταξύ αυτών και δύο ενδημικά είδη τα Alosa macedonica (Λιπαριά) και Chalcalburnus chalcoides macedonicus (Γελάρτζα). Τέλος, να σημειωθεί ότι έχει καταγραφεί ένα πολύ σπάνιο είδος το Aspius aspius (Ασπρογρίβαδο).

Loading