Στις 27/5/2020 εγκρίθηκε από το Πράσινο Ταμείο η ένταξη του έργου με τίτλο: «Διερεύνηση της μικροοργανισμικής ποικιλότητας στην υδάτινη στήλη της λίμνης Κορώνειας με έμφαση στα τοξικά/επιβλαβή είδη και στον προσδιορισμό των παραγόμενων τοξινών». Η δράση, συνολικού προϋπολογισμού 20.000 ευρώ έχει ενταχθεί στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2020» και συγκεκριμένα στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ, με βάση την υπ’ αριθμ. 181.6.10/2020 (ΑΔΑ: Ψ28346Ψ844-Ν4Β) Απόφαση του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου.

Για την υλοποίηση του έργου ο Φορέας Διαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης – Χαλκιδικής (δικαιούχος της χρηματοδότησης) υπέγραψε σύμβαση με τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης στις 20/10/2020, η οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2022 σε 3 φάσεις.

Η δράση περιλαμβάνει την δειγματοληψία επιφανειακών δειγμάτων νερού από τρία σημεία-κλειδιά στη Λίμνη Κορώνεια, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, με περιοδικότητα της τάξης των 15 ημερών. Οι αναλύσεις των δειγμάτων αφορούν την εξαγωγή του ολικού γενωμικού DNA, την μικροσκοπική παρατήρηση των μικροοργανισμών καθώς και την παρουσία κυανοτοξινών.

Τα αποτελέσματα της δράσης προβλέπεται α) να συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη γνώση της μικροοργανισμικής ποικιλότητας της λίμνης και στην αναγνώριση των δυνητικώς επιβλαβών ειδών, ενώ ο προσδιορισμός των επιπέδων των τοξινών να βοηθήσει σε εκτιμήσεις της επικινδυνότητας του συστήματος για τους υπόλοιπους υδρόβιους οργανισμούς και β) να μεταφέρουν την απαραίτητη τεχνογνωσία για την εγκαθίδρυση ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τις επιβλαβείς ανθίσεις φυκών, το οποίο θα συντονίζεται και θα εκτελείται από το ΦΔ.

Απώτερος στόχος της δράσης είναι η συλλογή ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων για τοξικά/επιβλαβή είδη κυανοβακτηρίων και των παραγόμενων κυανοτοξινών και η δημιουργία ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης (early warning system) για την παρακολούθηση της λίμνης Κορώνειας.

Tags: